Yönetici Sunuşu

 

           5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 32. Maddesinde:  “Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur” hükmüne istinaden faaliyetlerin; Üniversitemiz Stratejik Planında belirlenmiş olan misyon ve vizyonumuz göz önünde bulundurularak, bütçeyle birimimize tahsis edilen ödeneklerin, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılması ile hesap verme sorumluluğu gözetilerek, mevcut yasal mevzuat çerçevesinde; ilkeli, açık, tarafsız ve anlaşılır bir şekilde yürütmesi esastır.

           Cari yıl Bütçe Kanunu çerçevesinde Daire Başkanlığımıza tahsis olunan bütçe imkânları dâhilinde, Rektörlük ve diğer bağlı birimlerin sorunlarını çözümleyici, talep edilen mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında kamunun ve Üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutan, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına özen gösterilen, ihtiyaçların temininde açıklık, şeffaflık gibi unsurları dikkate alarak en iyi ve en uygun fiyatla temin edecek şekilde giderlerin gerçekleştirmesini sağlayan faaliyetler yürütülmesi hedeflenmektedir.

        

                                                                                                                                                                       Yücel GÜLLÜ

                                                                                                                                                   İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023

Skip to content