LABORATUVAR VE EGZERSİZ MALZEMELERİ İLE EĞİTİM MAKETLERİ SATIN ALINACAKTIR

LABORATUVAR VE EGZERSİZ MALZEMELERİ İLE EĞİTİM MAKETLERİ SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LABORATUVAR, VE EGZERSİZ MALZEMELERİ İLE EĞİTİM MAKETLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/463568
1-İdarenin
a) Adresi : Zafer Sağlık Külliyesi A Blok, Dörtyol Mah. 2078 Sokak, No: 3, Pk. 03030 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 0272 246 33 35 Dahili 42550-42526 –
c) Elektronik Posta Adresi : afsu@aku.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
34 KALEM LABORATUVAR VE EGZERSİZ MALZEMELERİ İLE EĞİTİM MAKETLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdarenin göstereceği ambar/mahal/depo/ veya kliniklere montaj/teslimi yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : İdarenin göstereceği yerlere teslimi/montajı yapılarak çalışır halde 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir (şikayet/itiraz/yasal süreler vb. hallerinde teslim süresi 25/12/2020 tarihini geçmeyecektir).

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı A Blok Toplantı Salonu (Zafer Sağlık Külliyesi Dortyol Mahallesi 2078 Sokak No:3 / Afyonkarahisar)
b) Tarihi ve saati : 06.10.2020 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teklifleri ile birlikte cihazın teknik özelliklerinin görülebileceği ve ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı broşür/katalog sunmak zorundadır.

2-Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, numune ve/veya teknik şartnameye cevap ve/veya demonstrasyon ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya ek katalog/broşür/teknik dokümanları ayrı ayrı veya birlikte isteyebilir. İdarenin yazılı olarak isteyeceği numune ve/veya teknik şartnameye cevap ve/veya demonstrasyon ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya ek katalog/broşür/teknik dokümanları istekli yazıda belirtilen süre içinde idareye teslim etmek zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş ihale konusu işler ile her türlü  Tıbbi cihazlar, labratuvar malzeme ekipman ve cihazları, egzersiz malzemeleri, eğitim maketi satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin BAZAL METABOLİZMA HIZI TEST SİSTEMİ, ÇOK FREKANSLI BİO İMPEDANS ANALİZ ÜNİTESİ, ABDOMİNAL CALİPER, SKINFOLD CALİPER DERİ KIVRIM, İNKÜBATÖR-THERMOSTABLE, KÜL FIRINI, AZOT PROTEİN TAYİN SİSTEMİ, ANTROPOMETRİK SET, EL DİNAMOMETRESİ, TAKTİL MONOFİLAMENT SET, İKİ NOKTA AYRIMI DUYUSU İÇİN DİSKRİMİNATÖR, MİNNESOTA EL BECERİ TESTİ, DOLORİMETRE, PİNCHMETRE, BUBLE İNCLİNOMETER, DİJİTAL İNCLİNOMETER, DİSKCRİMİNATÖR, SIRT – BACAK DİNAMOMETRESİ, TEDAVİ MASASI kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı A Blok Satın Alma Birimi (Zafer Sağlık Külliyesi Dortyol Mahallesi 2078 Sokak No:3 / Afyonkarahisar) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.