MONOPLAN DİJİTAL FLAT DEDEKTÖRLÜ ANJİOGRAFİ SİSTEMİ

MONOPLAN DİJİTAL FLAT DEDEKTÖRLÜ ANJİOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

MONOPLAN DİJİTAL FLAT DEDEKTÖRLÜ ANJİOGRAFİ SİSTEMİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/420874
1-İdarenin
a) Adresi : Zafer Sağlık Külliyesi A Blok, Dörtyol Mah. 2078 Sokak, No: 3, Pk. 03030 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 0272 246 33 35 Dahili 42550-42526 –
c) Elektronik Posta Adresi : afsu@aku.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 ADET MONOPLAN DİJİTAL FLAT DEDEKTÖRLÜ ANJİOGRAFİ SİSTEMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdarenin göstereceği ambar/mahal/depo/ veya kliniklere teslimi/montajı yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : sözleşmenin imzalandığı tarihte (ikinci bir bildirime gerek kalmaksızın) işe başlanacak olup, 90 takvim günü içerisinde teslim edilecektir (şikayet/itiraz/yasal süreler vb. hallerinde teslim süresi 25/12/2020 tarihini geçmeyecektir). Cihaz teknik şartnamede belirtilen şekli ile idare tarafından gösterilen yere ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve ekipman ve fiziki altyapıya ilişkin hazırlıklara ilişkin giderler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı A Blok Toplantı Salonu (Zafer Sağlık Külliyesi Dortyol Mahallesi 2078 Sokak No:3 / Afyonkarahisar)
b) Tarihi ve saati : 17.09.2020 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli firmalar  “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında teklif  dosyalarında Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için; İstekli, teklif ettiği ürün/ürünlerin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir bir belge sunmak zorundadır. Alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB/ÜTS’ de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin  veya cihazların satın alımlarında aday veya isteklilerin TİTUBB/(ÜTS) kayıtlı olmaları zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda bayi olduğuna dair TİTUBB/ÜTS kayıtlı kayıt ve bildirimi aranacağından bu belgenin sunulması zorunludur.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- İstekliler teklifleri ile birlikte cihazın ve teknik şartnamede belirtilen her türlü ekipmanlarının teknik ve tıbbi özelliklerinin görülebileceği ve ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalog sunmak zorundadır.

2- Firmalar, teklif edecekleri cihazın hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek; Teknik şartnamenin 7. maddesinde puanlamaya tabii tutulan her bir husus için teknik şartnameye cevap oluşturulacak, cevabi bilgilere ve bu bilgilerin hangi kataloğun hangi sayfasında olduğu bilgisine yer verecektir (kataloklar üzerinde cevaba ilişkin bilgiler işaretlenmelidir).

3- Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece gerek görülmesi halinde, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnameye cevap ve/veya demonstrasyon (Demonstrasyon talep edilmesi halinde; firma demonstrasyonu cihazın aktif olarak kullanıldığı bir sağlık tesisinde de yapabilir bu durumda yüklenici komisyonun ulaşım gibi olağan giderlerini karşılamak zorundadır.)  ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya ek katalog/broşür/teknik dokümanları ayrı ayrı veya birlikte isteyebilir. İdarenin yazılı olarak isteyeceği teknik şartnameye cevap ve/veya demonstrasyon ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya ek katalog/broşür/teknik dokümanları istekli yazıda belirtilen süre içinde idareye teslim etmek zorundadır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş ihale konusu işler ile her türlü tıbbi cihaz satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

EFEKTİF FİYAT= TEKLİF FİYATI X [1-(TOPLAM ALINAN PUAN/100)]

NİSPİ PUANLAMAYA GİREN ÖZELLİKLER VE VERİLEN NİSPİ PUANLAMALAR:

1 C- kol açıları ile birlikte, dedektör ve kolimatörlerin senkron olarak 0-90 derece arasında her açıya dönebilmesi bu açılarda sabitlenebilmesi, böylece C-kol-masa açısını izleyerek her açıda hastanın monitördeki görüntüsünün baş yukarda kalmasını sağlayabilmesi ve yeniden kolimasyona ihtiyaç duyulmaması 2 PUAN
2 Hasta ve kullanıcının aldığı dozu azaltmak için, masa hareketi/C kol hareketi ile LIH üzerindeki merkez noktayı değiştirerek radyasyonsuz pozisyonlama yapabilmesi 2 PUAN
3 Tüpün Anod ısı kapasitesi en az 5000 kHU ve Anod soğutma kapasitesi (cooling rate) en az 1500 kHU/dakika olması 5 PUAN
4 Sistemin dedektörünün DQE (Detective Quantum Efficiency) değerinin floroskopi modunda en az % 81, kayıt modunda ise en az %84 olması 3 PUAN
5 Sistemde tek bir kontrast madde enjeksiyonuyla, tek bir çekimde hem RAO-LAO hem Cranial-Caudal düzlemde görüntüler alınarak dual-axis kardiyak rotasyonel anjiyografi yapabilmesi 5 PUAN
6 İşlem esnasında daha önce çekilmiş herhangi bir DSA görüntüsünün, masanın pozisyonu değişmiş olsa bile roadmap için kullanılabilmesini ve roadmap için kullanılan imajın boyutunun floroskopik görüntüleme alanınına (FOV) göre otomatik olarak yeniden ayarlanmasını sağlayan yazılımın bulunması 1 PUAN
7 Periferik incelemelerde tek kontrast enjeksiyonu ile hastanın başından ayak ucuna kadar toplamda en az 195 cm’ lik floroskopik çekim alanına imkan veren, iş akışını  kolaylaştıracak nitelikte en az 333 cm uzunluğunda olan ve x-ışık absorbsiyonu en fazla 0,85 mm Al eşdeğeri olan hasta masasının verilmesi 1 PUAN
8 Sistemin flat panel dedektörünün en az 31×31 cm boyutlarında kare olması ve bu sayede geniş görüntüleme alanı sağlaması 2 PUAN
9 Sistemin C-Kol derinliğinin en az 107 cm olması ve bu sayede C-kolu hastanın sağına veya soluna almadan, 0 derece baş pozisyonundayken femoral görüntüleme sağlanarak iş akışının kolaylığı ve verimliliğinin arttırılması 2 PUAN
10 X-ışın tüp fokuslarından en az bir tanesinin konvansiyonel fılamanlar yerine en yeni flat emitter teknolojisinde olması, bu sayede yüksek çözünürlüklü imaj elde edilmesi 2 PUAN
11 Sistemde EKG tetiklemeli kardiyak BT çekimi özelliğinin bulunması 2 PUAN
12 Flat dedektör 2k matriks ve en az 16 bit derinlikte olması 1 PUAN
13 Perkütan koroner girişimler esnasında, stent gibi hareket halindeki intravasküler yapıların real time görünürlüğünü arttıran, damara yerleştirilen stent pozisyonunun gerçek zamanlı (real time) verifikasyonu amacıyla kullanılan, işlem devam ederken stentin daha iyi görünmesini ve böylece stent görünümünün zor olduğu kompleks girişimler esnasında gerçek zamanlı takibi kolaylaştıran, stenti yeniden konumlandırmadan önce yeni görüntülerin beklenmesi ihtiyacı ortadan kaldıran, tekrarlanan kontrastlı çekim sayısını azaltan, iş akışını hızlandıran yazılımların (StentBoost Live, ClearStent Live vb.) sistemde bulunması 2 PUAN

 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı A Blok Satın Alma Birimi (Zafer Sağlık Külliyesi Dortyol Mahallesi 2078 Sokak No:3 / Afyonkarahisar) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.